องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]
12 รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรการผลิตขยายเชื้อบีทีสำหรับหนอนกระทู้ข้าวโพดประจำปี2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]
13 ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ยางพารา พืชผัก และไม้ยืนต้น ประจำปี 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]
14 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 พ.ค. 2562 ]
15 โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 10 พ.ค. 2562 ]
16 โครงการเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ [ 21 มี.ค. 2562 ]
17 โครงการฝึกอบรมการทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ห่างหาย ไกลโรค [ 7 มี.ค. 2562 ]
18 อบต.ท่าด้วงได้ออกแบบ หีบ ห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ สิ้นค้า (OTOP) ให้กับกลุ่มแม่บ้าน [ 5 มี.ค. 2562 ]
19 รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพงานใบตอง(บายศร๊) ประจำปี 2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]
20 รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำมะขามคลุก 3 รส ประจำปี 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]
 
|1หน้า 2|3