องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ติดต่อ - สอบถาม
 
 

  ชื่อ +  
นายอดุลย์  ปริญญาศรีเศวต
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +0862128376  
  อีเมล์ +  admin@thaduang.go.th
 

  ชื่อ +  
นายปฏิพัทธ์ ม่วงน้อยเจริญ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +0848951929  
  อีเมล์ +   admin@thaduang.go.th
 
 

  ชื่อ +  
นายเด่น วิทยา
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +0890733967  
  อีเมล์ +   admin@thaduang.go.th
 

  ชื่อ +  
นางรุ่งนภา โสประดิษฐ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +0962474245  
  อีเมล์ +   admin@thaduang.go.th
 

  ชื่อ +  
นายไพโรจน์ มุทาวัน
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +0817547718  
  อีเมล์ +   admin@thaduang.go.th
 

  ชื่อ +  
นายปฏิพัทธ์ ม่วงน้อยเจริญ
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +   admin@thaduang.go.th
 
  ชื่อ +  
นายปฏิพัทธ์ ม่วงน้อยเจริญ
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการเกษตร
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +   admin@thaduang.go.th