องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการฝึกอบรมการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการฝึกอบรมการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง  ผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามห่วงเวลาที่กำหนด ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี