องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง โดยผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานฯ ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร/สมาชิก/ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง  ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พิธีรับพระราชทานฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี