องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 23


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ  ครั้งที่ 23 ระหว่าง วันที่ 16-28 ธันวาคม 2562  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติดและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี