องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำมะขามแช่อิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง จัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำมะขามแช่อิ่ม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  จำนวน  40  คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้นอกเหนือจากอาชีพหลัก/การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรโดยการแปรรูป ฯลฯ  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร อบต.ท่าด้วงและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี