องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนิน โครงการ อบต.ท่าด้วง พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง ดำเนินโครงการ อบต.ท่าด้วง พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 5-12 พฤศจิกายน 2562  โดยการพบปะพูดคุยรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 1-8  ตำบลท่าด้วง  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาท้องถิ่น/การรณรงค์ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น/การต่อต้านการทุจริต/แนะนำช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์  และมีกิจกรรมต่างๆ  เช่น การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น , บริการตัดผมฟรี , มอบผ้าห่มกันหนาว และยารักษาโรค ฯลฯ  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี