องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์: www.thaduang.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ +  
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์
 
  อีเมล์ +  admin@thaduang.go.th
 

  ชื่อ +  
นายปฏิพัทธ์ ม่วงน้อยเจริญ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์  
  อีเมล์ +   admin@thaduang.go.th
 
 

  ชื่อ +  
นายเด่น วิทยา
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +0890733967  
  อีเมล์ +   admin@thaduang.go.th
 

  ชื่อ +  
นางรุ่งนภา โสประดิษฐ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +0962474245  
  อีเมล์ +   admin@thaduang.go.th
 

  ชื่อ +  
นายไพโรจน์ มุทาวัน
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +0817547718  
  อีเมล์ +   admin@thaduang.go.th