องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

วิสัยทัศน์ - ยุทธศาสตร์
 

 

             วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ”

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๘. การพัฒนาด้านการเกษตร