องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 


นายเด่น   วิทยา
หัวหน้าสำนักปลัด
 
-ว่าง-
จ่าเอกนาวี  แก้วเหลี่ยม
นางนงนุช สีหะบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ    
นักพัฒนาชุมชน
(ลูกจ้างประจำ)
 

 


นายมณฑล สีหะบุตร
นางปุญชรัสมิ์ วัฒนศัพท์
นางสาวนิธิมา  จันทร์เต็ม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
ชำนาญงาน
นักจัดการงานทั่วไป
(ลูกจ้างประจำ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 นางสาววิจิตรา  เจิดภูเขียว
นายบุญฤทธิ์ จันทร์เต็ม
นายนิคม  กัลยาประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
พนักงานขับรถ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายบุญเพ็ง ทองวัน
นางสาววนิดา  งามแย้ม
นางสาวพรภิญญา  กันกิม
แม่บ้าน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางศศิร์ธัญ  ศรีวัย
นายชวลิต  วิโรจน์นพรัตน์  นายมานพ  โตผา
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป   
นายอภิสิทธิ์  พรมบวช    
คนงานทั่วไป