องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สมาชิกสภา อบต.
 

นายเสมอ พิมพ์สาลี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

นายโมด นาราศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง

นายปฏิพัทธ์  ม่วงน้อยเจริญ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วงนายอุดม  ใสไหม
นายก่าม  บุญปัน
นายสมร โพชะไว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2นายสมาน  สิงห์ทอง
 
นายมนตรี  อินปาน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


 

นายนิคม  หาญคำ
นางพร  จันทร์พิลา
นายธวัชชัย  ใจบุญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6นายอำพร  ศิริสม
นายสมนึก  เล็กกะโห้
นายสมศักดิ์  สุ่มขำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7

 

นายเสน่ห์ เปรมพิพัฒน์

 นางรัศมี บุตรพรหม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
 

 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8