องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน :

การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

ระยะทางจากอำเภอหนองไผ่ บ้านท่าด้วง  เป็นระยะทาง  36  กิโลเมตร  สภาพถนนในตำบลท่าด้วง  มีสภาพเป็นถนนลาดยาง 29  กิโลเมตร ถนนลูกรัง  7  กิโลเมตร    ซึ่งในแต่ละปีจะมีการชำรุดของหน้าดินดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วงจึงต้องเสนอโครงการซ่อมแซมถนน  ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก 

               การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                                         1              แห่ง

- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ                                           1              แห่ง

               การไฟฟ้า  (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

สภาพการมีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  ตั้งแต่หมู่ที่  1 – 8 และยังขาดอยู่ในแต่ละหมู่บ้าน  ประมาณ  10 % ของแต่ละหมู่บ้าน

               แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ , ลำห้วย                                                            10            สาย

              แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย                                                                              15            แห่ง

- บ่อน้ำตื้น                                                                     175               แห่ง

- บ่อบาดาล(บ่อมือโยก)                                                 9              แห่ง

- ประปา                                                                         8              แห่ง

- สระน้ำ                                                                        20                แห่ง

- ถังเก็บน้ำ                                                                     8              แห่ง