องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.thaduang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม :

            การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา                                 5              แห่ง

- โรงเรียนมัธยมศึกษา                                               1              แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                  1              แห่ง

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                                 1              แห่ง

- หอกระจายข่าว                                                         8              แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                 1              แห่ง

             สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด                                                                               9              แห่ง

             สาธารณสุข

- โรงพยาบาลสุขภาพตำบล                                     1              แห่ง 

             ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ที่พักสายตรวจ                                                          1              แห่ง

- หมู่บ้าน อพป.                                                           3              แห่ง

- สถานที่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       1              แห่ง